امام جمعه ی اندیمشک : مقوله ی بهداشت و ردمان اندیمشک حقیقتا باعث نگرانی مردم و حاکمیت است

عقب ماندگی های ما تاریخی است

خورنا : امام جمعه ی جمعه ی اندیمشک در نشست شورای برنامه ریطی شهرستان با انتقاد از عدم عدالت در توضیع منابع مالی به شهرستان اندیمشک با بیان اینکه این معضل بزرگی است که متأسفانه در سال های گذشته هر که بیشتر از این مبانی دم زد در مدیریت های اجرایی کمتر به آن عمل کرد و هرکس بیشتر…