امام جمعه ی اندیمشک : مقوله ی بهداشت و ردمان اندیمشک حقیقتا باعث نگرانی مردم و حاکمیت است