الهام خاکسار

IMG14513507

کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت:

خورنا: کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در پی ورود یک توده گرد و غبار هوای چهار شهر استان در شرایط…