الجزایر

خورنا به گزارش خبرنگاران, «محمد خدادی» با «سفیان المیمونی» سفیر الجزایر در تهران دیدار و گفت و گو کرد. وی در این دیدار بر ضرورت همکاری های رسانه ای میان کشورهای اسلامی بویژه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر در جهت درک و شناخت بیشتر از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور و گسترش مناسبات در تمامی عرصه ها تاکید…