اقلام اساسی

خورنا: مدیر اداره صنعت و تجارت دشت‌آزادگان گفت: در حال حاضر بازار شهرستان از نظر اقلام اساسی اشباع است و از این نظر مشکلی وجود ندارد. شامخ عبیات اظهارکرد: هیچ‌کدام از اقلام اساسی گران نشده و قیمت اقلام اساسی ثابت باقی‌مانده است. وی افزود: به‌طور متوسط روزانه 30 مورد بازرسی از سطح اصناف انجام می‌شود و هفته‌اي 2 بار گشت مشترک…