اقدامات انجام شده شهرداری آغاجاری

خورنا: شهردار آغاجاری گفت: از تمام ظرفیت های شهرداری برای پیشرفت و آبادانی آغاجاری استفاده کرده ایم. علیرضا ره انجام در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری اظهار داشت: از تمام ظرفیت های شهرداری برای پیشرفت و آبادانی آغاجاری استفاده کرده ایم و انتظار داریم شرکت های مستقر در منطقه به کمک…