اقتصادي

خورنا: عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: با توجه به سخنان رئيس‌جمهور مي‌توان نتيجه گرفت اصلاحات سياسي- اقتصادي در 100 روز گذشته صورت گرفته است. عبدالحميد آهنگري اظهاركرد: پيشنهاد مي‌شود دولت در اين ماه‌هاي باقيمانده سال بيشتر به كنترل نقدينگي و رفع تحريم‌ها تكيه و تلاش كند در آينده درآمدهاي ارزي را افزايش دهد و محيط كسب و…
خورنا: رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان گفت: مجموع درآمدهاي استان در هشت‌ماهه امسال 113 ميليارد تومان بوده است. مسعود صدري اظهاركرد: اين ميزان شامل درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و ارايه خدمات، درآمدهاي حاصل از جرايم، خسارت و درآمدهاي متفرقه و نيز درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است كه نسبت به مدت مشابه سال‌‌گذشته 39…