اقتصادي

37
خورنا: عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: با توجه به سخنان رئيس‌جمهور مي‌توان نتيجه گرفت اصلاحات سياسي- اقتصادي در 100 روز گذشته صورت گرفته است. عبدالحميد آهنگري اظهاركرد: پيشنهاد مي‌شود دولت در اين ماه‌هاي باقيمانده سال بيشتر به…
37
خورنا: رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان گفت: مجموع درآمدهاي استان در هشت‌ماهه امسال 113 ميليارد تومان بوده است. مسعود صدري اظهاركرد: اين ميزان شامل درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و ارايه خدمات، درآمدهاي حاصل از جرايم،…