افغانستان

استاندار خوزستان

خورنا – استاندار خوزستان گفت: وزیر نفت تعهد کرده است که اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال برای رفع محرومیت به این استان اختصاص دهد. غلامرضا شریعتی دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان در…