افشای اطلاعات

نماینده اردکان: به تابش گفته که اطلاعات مربوط به دکتر نیلی از طریق برخی از داخل بدنه وزارت اطلاعات در اختیار او قرار گرفته و حالا تابش با عصبانیت نسبت به هرگونه همکاری‌های درون‌سازمانی برای بدنام‌کردن وزرای پیشنهادی هشدار می‌دهد. او می‌گوید: «متاسفانه این حرکت در مورد آقای نیلی هم انجام شد و در همین زمینه به شخص وزیر اطلاعات در…