افشاگری دانایی بهبهان

دانایی: سهم خواهی هایی که بعد از انتخابات شورا و انتخاب نماینده شهرستان صورت گرفت و زمینهایی که از این طریق به بعضی ها واگذار شد ، توسط فرماندار سابق به بیت المال بازگشت که جای تقدیر داشت و البته این مبارزات مشکلاتی را هم برای خود باذلی ایجاد کرد. فرماندار سابق بهبهان…