افسردگی

خورنا/ مجتبی اورکی/ اورژانس های شلوغ و مملو از جمعیت، کمبود تخت های لازم برای بستری و رسیدگی کردن به تمام مراجعین، سر و صداهای گاه و بیگاه همراهان بیماران که تلاش می کنند تا بدین سیاق توجهات بیشتری از کادر درمانی را برای رسیدگی به بیمارشان جلب کنند، پزشکان و پرستارانی که گوشی پزشکی دور گردن و سرم و…