افزایش قیمت نان

خورنا : ای نـان عـزیـز سـفره ی مـا آثـار گــرانـی ات هــویـدا افـزایـش قیمتـت شـنـیدیـم شـب تا بـه سـحر نیارمـیدیـم از مــرغ کـمـی جــلــو دویـدی    گـویـا که حـقـوق مـا نـدیـدی    امـروز بـرای لـقـمـه ای نــان غمگـین شـدیـم و هم پـریشـان    سنگـک که میان سـفره هـا بـود دل چـسب و لـذیـذ و بـا صـفا بـود    بـا نــرخ جـــدیــد ، روز اوّل اکـنـون بنـشـست صـدر جـدول شـاطـر حـسـن مـحلـه ی مـا مـبـهـوت شـده زِ نرخ بـالا چنـدی است که مشـتـری… در ادامه بخوانید