افزایش ظرفیت پتروشیمی ماهشهر

خورنا: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان اینکه ۱۳ پروژه پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر در مراحل مختلف اجرا قرار دارند، گفت: با بهره برداری از این طرح ها ۴.۴ میلیون تن به ظرفیت نصب شده تولید پتروشیمی این منطقه افزوده خواهد شد. عبدالحسین بیات اظهار داشت: هم اکنون در منطقه ویژه…