افتتاح کتابخانه عمومی و تخصصی شهید سید مرتضی شفیعی