افتتاح پروژه های فته ی دولت در اندیمشک

خورنا : مهندس گودرزی فرماندار شهرستان اندیمشک گفت:برای هفته دولت برنامه های مختلفی در شهرستان اندیمشک تعریف و برنامه ریزی شده اند . وی افزود:در این هفته برخی پروژه های دستگاههای مختلف به بهره برداری خواهند رسید که میتواند در توسعه ی شهرستان نقش بسازایی داشته باشنید .