افتتاح سد تنظیمی خور ماهشهر توسط معاون اول رئیس جمهور