افتتاح بیمارستان رامهرمز توسط معاون اول رئیس جمهور