افتتاح بیش از 8 پروژه عمرانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی