اعضای جدید شورای شهر شیبان

37
خورنا: بعد از پایان شمارش آرای شهر شیبان به عنوان پرجمعیت ترین شهر شهرستان باوی، هفت عضو چهارمین دوره شورای این شهر معرفی شدند.  بعد از پایان شمارش آرای شهر شیبان هفت عضو این شورای…