اعضای جدید شورای شهر شادگان

خورنا: فرماندار شادگان گفت: پس از پایان شمارش آرا در این شهر، 9 عضو اصلی شورای شهر مشخص شدند.عبدالزهرا سنواتی  اظهار کرد: بعد از رقابت هفت روزه نامزد ها برای ورود به شورای شهر شادگان، شمارش آرا در این شهر پایان یافت و 9 نامزد برتر این رقابت به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر…