اعضای جدید شورای شهر شادگان

37
خورنا: فرماندار شادگان گفت: پس از پایان شمارش آرا در این شهر، 9 عضو اصلی شورای شهر مشخص شدند.عبدالزهرا سنواتی  اظهار کرد: بعد از رقابت هفت روزه نامزد ها برای ورود به شورای شهر شادگان،…