اعزام مربی و بازیکن پینگ پنگ باز ایذه ای به مسابقات کشوری