اعتیاد

خورنا- بیژن بهوندی: آیا برگزاری کنسرت های موسیقی و شاد زیستن نماد ساختار شکنی های مذهبی و ملی است؟ وقتی در باب موسیقی صحبت میشود بی اختیار ذهن بنده به سوی زیبایی و عروج روحیات عرفانی قدم بر می دارد #پروردگار یکتا نماد زیبایی بی همتا است و زیبایی را دوست می دارد… جلوگیری از برگزاری کنسرت های موسیقی و تیاتر های…