اعتکاف یکی از مؤثرترین راه های تعالی روح و مبارزه با هوای نفس است