اعتصاب پتروشیمی رازی

خورنا: شرکت پتروشیمی رازی قدیمی ترین شرکت پتروشیمی در منطقه ماهشهر و دومین پتروشیمی ایران، چند سالی است که به یک شرکت ترک واگذار شده است. کارکنان پیمانکار این شرکت به دلیل آنچه آنها آن را تبعیض بین کارکنان رسمی و پیمانکاری میدانند، طی روزهای اخیر دست از کار کشده و خواهان برقراری عدالت در این شرکت…