اعتراض کشاورزی ماهشهر

خورنا: دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي ماهشهر گفت: سياست‌هاي امور آب جنوب شرق اميديه در خصوص افزايش تعرفه آب كشاورزي باعث نارضايتي شديد كشاورزان شده است. سيدحسين موسوي عنوان‌كرد: در اقدامي عجيب، تعرفه آب كشاورزي بيش از 60 درصد افزايش قيمت داشته و همين امر موجب نارضايتي كشاورزان ماهشهري شده، به گونه‌اي كه بسياري از كشاورزان حاضر به…