اعتراض نمایده شادگان به ابتکار

37
خورنا: نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با حالت قهر جلسه شورای حفاظت حفاظت کیفی رودخانه کارون را ترک کرد. به گزارش مهر، در این جلسه که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور تشکیل…