اعتراض فیس بوکی بختیاری ها

خورنا: با پخش  سریال سرزمین کهن ساخته کمال تبریزی و اکنش هایی نسبت به این سریال انجام شده است  در این میان لرستانی ها و بختیاری بنا بر آنچه نامش را بی احترامی این سریال به این قوم بزرگ وآریایی ایرانی  می نامند واکنش های شدید تری داشته اند ، دامنه این اعتراض ها  به فیس بوک هم کشیده…