اصول پیاده روی

خورنا: رییس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی با تاکید بر اینکه باید هر شخصی فرمول مناسب خود را پیدا کرده و تحرک بدنی‌اش را بر اساس آن تنظیم کند، به تبیین شرایط انجام یک پیاده روی استاندارد و اصولی پرداخت. دکتر محمد رازی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط انجام یک راه‌پیمایی صحیح اظهار کرد: یک راه‌پیمایی…