اسرائیل روحانی

خورنا: انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران بیش از هر دولتی رژیم اسراییل را نگران کرده است و دولت دست راستی بنیامین نتانیاهو در دو هفته گذشته تلاش کرده است تا کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را به ادامه روند فشارهای تحریمی و عدم عقبگرد از استراتژی شان در قبال ایران…