اسدالله سرافزار

اسدالله سرافراز از فعالین با سابقه استان خوزستان ، نامه ای سرگشاده خطاب به علی مطهری نماینده مردم تهران نوشته که متن کامل آن در پی می آید : مواضع صادقانه وآگاهانه گذشته ی شما بخصوص واکنش های موجهه و نامه هاوپاسخ های مصرح ومتقن اخیرکه به سیدحمیدروحانی…