اسختدام نیرو پتروشیمی رازی ماهشهر

خورنا: شرکت پتروشیمی رازی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر– استان خوزستان – به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تولیدی ماهشهر طبق مقررات اشتغال نیروی انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی  از بین  داوطلبان مرد  بومی واجد شرایط در مقطع کارشناسی و کاردانی…