اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

37
خورنا: ماهنامه 42 در گفتگو با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و عضو حزب کارگزاران نوشت: هرچند با دکتر اسحاق جهانگیری سخن از اقتصاد گفتیم ولی فضای اصلی گفت و گوی تحلیلی مان پیرامون سیاست و گروههای سیاسی گذشت…