استفاده از فاضلاب برای آبیاری

خورنا ˈامیر حمزه بزرگیˈ روز چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی با تاکید بر جلوگیری از مصرف فاضلاب در برخی مصارف کشاورزی افزود:طبق بررسی انجام شده این اقدام موجب شیوع 21 نوع بیماری می شود. وی با بیان اینکه برای پاسداری از سلامت مردم باید تمام مقررات و مصوبات شورای سلامت اجرایی شود افزود:اقدام فوری شبکه بهداشت و…