استعفای نجفی

خورنا: رئیس جمهور با استعفای محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی موافقت کرد. به گزارش «انتخاب»، حسن روحانی با پذیرش استعفای محمدعلی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وی را به عنوان مشاور رییس جمهوری…