استخر هندیجان

خورنا: بهروز فرج الهی گفت: شهرستان هندیجان فاقد تاسیسات صنعتی، موسسات و کارخانجات خاصی است که بتوانیم از آنها کمک بگیریم و تنها چشم و امید ما به اعتبارات دولتی است که اگر پرداخت نشود باید ورزش هندیجان را تعطیل کنیم. بهروز فرج الهی از سال 89 فرماندار شهرستان هندیجان شد. وی…