استخدام پتروشیمی بهمن 92

خورنا: شركت پتروشيمي بوعلی سینا ماهشهر به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي بهره برداري طبق مقررات اشتغال نيروي انساني وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي، صنعتي و ويژه اقتصادي از بين داوطلبان مرد و…