استخدام آذرماه پتروشیمی ماهشهر

خورنا: شرکت پتروشیمی رازی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر– استان خوزستان – به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تولیدی ماهشهر طبق مقررات اشتغال نیروی انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی…