استخدامی

مدیر توسعه و منابع انسانی سازمان راه و شهرسازی خوزستان

خورنا/ ‘عباس پورسلان’ روز شنبه اظهار کرد: از دو سال پیش که آزمون استخدامی برگزار شد ۲۰۰نفر به عنوان نفرات قبول شده در این آزمون معرفی شدند که هم اینک کارهای مصاحبه و گزینشی آنها انجام شده است. وی اضافه کرد:…