استاندار وقت (خرم)

37
خورنا: ستاد روحاني  بايد به محدوديت‌هاي تصميم‌گيري آقاي استاندار توجه كنند به نظر من همه بايد استاندار را كمك كنند و بدون سهم‌خواهي‌هاي شخص محور به مطالبات برنامه محور فكر كنند و وقت فعالان سياسي و مسوولان و مديران…