استاندار جدید

خورنا: مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید خوزستان با حاشیه‌های ریز و درشتی همراه بود که به برخی از آنها پرداخته‌ایم. شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید خوزستان از ورود تعدادی از خبرنگاران استان به داخل سالن جلوگیری شد که با پادرمیانی سایر خبرنگاران آن هم با 30 دقیقه تاخیر اجازه حضور…