استاندار بصره در بندر امام خمینی

خورنا: ماجد مهدي النصراوي استاندار بصره روز شنبه در راس يك هيات بلندپايه اقتصادي و بازرگاني از بندر امام خميني (ره) در استان خوزستان بازديد و از نزديك با توانمندي هاي اين مجتمع بندري مهم و استراتژيك كشورمان آشنا شد. استاندار بصره در بازديد از بخش هاي مختلف اين بندر با ظرفيت ها و مزيت هاي…