استاندار آینده خوزستان باید فردی با سابقه وزارت باشد.