استاندار آینده خوزستان باید فردی با سابقه وزارت باشد.

خورنا: نماینده مردم آبادان در مجلس با رد گزینه‌های مطرح شده در رسانه‌ها برای تصدی استانداری خوزستان گفت: گزینه مطرح شده بیشتر تخیلات رسانه‌ها است چرا که معتقدیم استاندار آینده خوزستان باید فردی با سابقه وزارت باشد. محمدسعید انصاری اظهار کرد: خوزستان از جایگاه مهمی در عرصه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی برخوردار است لذا مدیریت…