استاندارخوزستان در دیدار با نخبگان عرب

خورنا: استاندارخوزستان در دیدار با نخبگان عرب به مطالبات انباشته گروه ها همسو سیاسی و اعضای ستاد دکتر روحانی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در این مدت از سوی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان تحت بیشترین فشارها و حملات بوده ام. استاندارخوزستان در دیدار با نخبگان عرب با بیان اینکه به منصب استانداری خوزستان چشم ندوخته ام…