استارت احمدی نژادی ها

خورنا: راشد نیوز نوشت: 1-اطرافیان محمود احمدی نژاد اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی وی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کرده اند.بر اساس اخبار رسیده به راشد نیوز آنها در اولین گام کمیپنی با عنوان “احمدی نژاد-92-30 میلیون رای” راه اندازی کرده اند و در مراحل بعدی تصمیم دارند با راه اندازی رسانه های مجازی و مکتوب به تخریب فعالیتهای…