اسامی شورای شهر اهواز

خورنا: بنا بر اعلام فرمانداری اهواز ، اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر است: آﻗﺎی  دارﯾﻮش  آﺷﻨﺎﮔﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎر  آﻗﺎی  اﯾﻤﺎن  آﻗﺎﻣﻼﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﺎم ﻗﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻘﺪﻋﻠﯽ  ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﺮﯾﻢ  اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر  ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮﻋﻠﯽ  آﻗﺎی  ﻋﺒﺎس  اﺣﻤﺪی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ   آﻗﺎی  اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  اﺣﻤﺪی ﻓﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺑﺮ  آﻗﺎی  ﻣﺤﻤﺪ …