اسامی تالاب های خوزستان

خورنا: «بامدژ»؛ سومین تالاب مهم خوزستان گرفتار غفلت بومیان منطقه و تغافل مسئولان است. این تالاب هم اکنون با تخریب های بی شماری مواجه است که خشکی و تبدیل بخشی از آن به زمین های کشاورزی گوشه ای از…