از “ميرزا عليخان” تا “منصور كتانباف”

خورنا: با نگاهی به تاریخ می بینیم که سابقه سمتی به نام شهردار در ایران، ابتدا با نام “محتسب” که به نوعی متصدی وظایف شهرداری و شهربانی امروزی بوده است، آغاز شده و رفته رفته در طول تاریخ به “داروغه” تغییر کرده است تا اینکه در دوره ی قاجار، ناصرالدین شاه در سفر فرنگستان تشکیلات شهرداری را مورد مطالعه…