ازدواج دانشجویی

خورنا: ثبت نام ازدواج دانشجویی در دانشگاه های خوزستان تا 20 آبان ادامه دارد. هفدهمین دوره ثبت نام ازدواج دانشجویی که از ابتدای آبان ماه در دانشگاه های خوزستان آغاز شده، تا 20 آبان ادامه خواهد داشت. رویکرد این دوره، سفرهای زیارتی و آموزشی مشهد مقدس و برگزاری کارگاه های آموزشی است و زوج های دانشجویی که در فاصله…