ارومیه دریاچه

خورنا رودخانه کارون که شاهرگ اصلی زندگی در خوزستان است، در سال‌های اخیر آنقدر ضعیف و خشک شده که ستون فقرات آن معلوم بوده و همین امر خوزستانی‌ها را نسبت به حیات کارون حساس کرده است. کارون تنهـا رودخانه قابل کشتیرانی کشورمان است که با آبهای بین المللی ارتباط دارد. این رودخانه پرآب ترین و بلندترین رودخانه ایران است…