ارسلان کریمی

12
خورنا – ارسلان کریمی درگفتگوی اختصاصی باخبرنگارمادرشهرستان هندیجان عده ای یا افرادی درسطع شهرستان هندیجان وسطع استان مبنی برانتقال دادستان را ازطریق واتساپ وفضای مجازی اعلام نمودندکه این فردشناسایی وطبق قوانین شایعه سازی دربین افرادجامعه برخوردمی گردد ودادستان…