ارزش‌های تاریخی و فرهنگی محوطه تاریخی شوش

خورنا: رئیس پایگاه محوطه تاریخی شوش گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات پیش‌روی، حفاظت صحیح آثار تاریخی محوطه است. محمدحسین ارسطوزاده اظهار کرد: ارزش‌های تاریخی و فرهنگی محوطه تاریخی شوش برکسی پوشیده نیست، این محوطه نه تنها درون مرزهای کشور که از دیر باز در میان مردم و محققین خارجی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است…